آموزش بورس در قزوین

ترکیب همزمان سیگنالهای اندیکاتورها و اسیلیتورها و الگو ها

تعریف ساده میانگین متحرک و ارتباط آن با MACD میانگینهای متحرک بی شک یکی از مهمترین پارامترهای مرکزی شناخت رفتار یک خصیصه در یک جامعه آماری مطالعه میانگین آن جامعه می باشد ...

***